Kallelse till årsmöte

Nu är det dags för årsmöte igen och vi ses söndagen den 10 mars kl 12:00 i Högsbo kyrkas lokaler. Efter årsmötet bjuder föreningen på smörgås och kaffe/te och därefter blir det föreläsning om Permakultur med Klara från Gemeko

Samtidigt vill vi passa på att påminna om vår spännande och lärorika odlingskurs i vår se länken Välkommen till vårens odlingskurs

Alla medlemmar är varmt välkomna till mötet!

Dagordningen ser ut enligt följande:

1. Mötets öppnande
2. Frågan om kallelse skett i stadgeenlig ordning
3. Fastställande av röstlängd och dagordning
4. Val av ordförande att leda mötet
5. Val av sekreterare för mötet
6. Val av två justerare tillika rösträknare
7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
8. Fastställande av balans- och resultaträkning
9. Revisorernas berättelse
10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
11. Behandling av motioner och propositioner
12. Val av föreningens ordförande, kassör, styrelseledamöter och suppleanter
13. Fastställande av verksamhetsplan
14. Fastställande av budget, medlemsavgifter och övriga avgifter
15. Val av revisor och revisorsuppleant
16. Val av valberedning
17. Rapporter
– Utlottning av pallkragar för odling
– Vårens odlingskurs

18. Avslutning

Varmt välkomna!

Styrelsen Grön Kultur Högsbo genom Annika