Hej och välkommen till Grön kultur Högsbos årsmöte.

Söndagen den 27 mars 13:00 kommer mötet att hållas. Det kommer att bjuda på kaka och kaffe. Vi återkommer med plats.

Efter det ordinarie årsmötet kommer vi att ha någon aktivitet eller föredrag.

Det går att betala medlemsavgiften på plats, och de som inte har skrivit på ett arrendekontrakt kan göra det.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Frågan om kallelse skett i stadgeenlig ordning
 3. Fastställande av röstlängd och dagordning
 4. Val av ordförande att leda mötet
 5. Val av sekreterare för mötet
 6. Val av två justerare tillika rösträknare
 7. Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Revisorernas berättelse
 10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Behandling av motioner och propositioner
 12. Val av föreningens ordförande, kassör, styrelseledamöter och suppleanter
 13. Fastställande av verksamhetsplan
 14. Fastställande av budget, medlemsavgifter och övriga avgifter
 15. Val av revisor och revisorsuppleant
 16. Val av ombud
 17. Val av valberedning
 18. Rapporter
 19. Arbetsgrupper
 20. Avslutning

Styrelsen

Grön kultur Högsbo

http://hem.bredband.net/battre/
http://gronkulturhogsbo.blogspot.com/